Gwarancja

Warunki gwarancyjne

Niniejsze warunki gwarancyjne obejmują produkty, które zostały zakupione w firmie BD Koncept Sp.C. i zakup ten został poświadczony fakturą zakupu.

I. Ogólne warunki

 1. Firma BD Koncept zwana dalej Gwarantem zapewnia wysoką jakość oferowanych do sprzedaży produktów objętych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi.
 2. Gwarancją objęte są tylko urządzenia zamontowane i eksploatowane na terenie RP.
 3. Gwarancją tą objęte są tylko wyroby sprzedawane przez Gwaranta, za wyjątkiem tych, które Gwarant sprzedaje jako firma pośrednicząca i dla których odrębne warunki gwarancyjne wystawił ich producent lub importer.
 4. Gwarant odpowiada za wady wyrobu ujawnione przed montażem oraz po zamontowaniu w trakcie użytkowania a wynikające z wad produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do produkcji.
 5. Gwarant gwarantuje jakość i przydatność wyrobu do zastosowania zgodnego z jego przeznaczeniem, o ile montaż wyrobu jest zgodny z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami montażu użytkowania i konserwacji ujętymi w instrukcji montażu.
 6. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę wyrobu lub jego części uznanych za wadliwe po potwierdzeniu występowania wady w siedzibie Gwaranta z wyłączeniem kosztów powstałych w wyniku wystąpienia wady, kosztów demontażu wyrobu, jego transportu lub odszkodowania z każdego innego tytułu.
  Gwarant nie dokonuje zwrotu żadnych kosztów z nim nieuzgodnionych.
 7. Odpowiedzialność Gwaranta za wady fabryczne wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu tego wyrobu przez Kupującego.
 8. W przypadku uznania reklamacji i wymiany wyrobu lub jego części na nowe, zdemontowane uszkodzone elementy przechodzą na własność Gwaranta.
 9. Gwarancja na wyrób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową zakupu.
 10. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność i brak widocznych wad w momencie odbioru wyrobu. Po odebraniu wyrobu bezpośrednio z magazynu Gwaranta lub upływie maksymalnie 3 dni od daty dostarczenia wyrobu do magazynu Kupującego lub wskazanego przez Kupującego miejsca jego dostarczenia, przyjmuje się, że zakupiony wyrób dostarczony został kompletny i bez widocznych wad. Zamontowanie wyrobu również zaświadcza o braku widocznych wad i jego kompletności.
 11. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z tytułu gwarancji lub rękojmi będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby gwaranta

II. Okres gwarancji

 1. Gwarant udziela 2-letniej gwarancji na wszelkie wady fabryczne wyrobów objętych niniejszą gwarancją za wyjątkiem baterii elektronicznych, baterii serii BY, S (Standard), M (Medium), K (Economy), NINA, FLEXI, LN (baterie lekarskie), dla których okres gwarancji wynosi 1 rok.
 2. Termin gwarancji kończy się z upływem :
 • 2 lat od daty zakupu wyrobu przez ostatecznego nabywcę dla  wyrobów objętych 2 letnią gwarancją, nie później jednak niż 2 lata i 6 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu przez Gwaranta.
 • 1 roku od daty zakupu wyrobu przez ostatecznego nabywcę dla  wyrobów objętych 1-roczną gwarancją, nie później jednak niż 1 rok i 3 miesiące od daty sprzedaży wyrobu przez Gwaranta.

03.   Naprawa gwarancyjna nie przedłuża trwania okresu gwarancyjnego.

III.    Wyłączenia z gwarancji

Gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku:

 1. Zakupu produktu po obniżonej cenie lub poza wyborem.
 2. Wad, które nie wpływają na zmianę funkcjonowania wyrobu i nie są widoczne dla użytkownika.
 3. Szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
 4. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz nieprawidłową konserwacją lub jej brakiem. Brak odpowiednich – zalecanych przez Gwaranta filtrów w instalacji,  zaworów zwrotnych i odcinających tam gdzie są zalecane i wymagane, regulatorów ciśnienia itp., zwalnia Gwaranta z odpowiedzialności i gwarancji.
 5. Uszkodzeń i wad powstałych po dostarczeniu wyrobu do Kupującego np. w czasie dalszego transportu wyrobu oraz w wyniku niewłaściwego jego magazynowania u Kupującego lub ostatecznego nabywcy.
 6. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania wyrobu (np. uszkodzenia powstałe na skutek udarowego uruchamiania baterii czasowych).
 7. Uszkodzeń mechanicznych wywołanych przez użytkownika i osoby trzecie.
 8. Naturalnego zużycia elementów pracujących – eksploatacyjnych, których wymiana stanowi zwykłe czynności konserwacyjne takich jak: elementy plastikowe (np. plastikowe kubeczki głowic czasowych), uszczelki gumowe i fibrowe, perlatory, baterie elektryczne stanowiące zasilanie armatury elektronicznej, itp.
 9. Zanieczyszczeń lub uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej jakości wody (np. zanieczyszczenia wody piaskiem, opiłkami, pakułami i innymi szczeliwami, olejami, środkami smarnymi itp.) oraz powstawania osadów wapiennych (kamienia kotłowego) np. uszkodzenia i zakamieniania urządzeń np. perlatorów, głowic baterii czasowych, głowic mieszaczy termostatycznych, rączek i dysz natryskowych itp.
 10. Uszkodzeń powstałych na skutek niestosowania się do zaleceń pielęgnacyjnych i konserwacyjnych produktów wskazanych przez Gwaranta, a w szczególności przez stosowanie do mycia i konserwacji armatury środków zawierających substancje ścierne (np. mleczka czyszczące), substancje żrące zawierające kwasy, zasady lub chlor, alkohole , detergenty itp.
 11. Defektów powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych.
 12. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej instalacji wodnej i parametrów wody zasilającej np. niewłaściwie dobrane średnice przyłączeniowe instalacji i niewłaściwa wydajność instalacji, nieodpowiednia tj. niezgodna z przewidzianymi dla danego wyrobu lub z wytycznymi prawa budowlanego temperatura lub ciśnienie wody.
 13. Uszkodzeń i wadliwego działania wyrobu na skutek niewłaściwego doboru tego produktu przez Kupującego do wymagań związanych z przeznaczeniem i zastosowaniem wyrobu u Nabywcy, rodzaju obiektu w którym będzie zamontowany wyrób lub warunków jego funkcjonowania np. rodzaju instalacji, temperatury wody i otoczenia, ciśnienia w instalacji, itp.
 14. Uszkodzeń, wad i szkód powstałych z tytułu niewłaściwego uszczelnienia połączeń produktów z instalacją doprowadzającą i odprowadzającą wodę oraz wewnątrz wyrobu, jeżeli tak stanowi instrukcja montażu – za które odpowiedzialny jest tylko instalator lub konserwator.
 15. Gdy montażu urządzenia jego konserwacji lub naprawy dokonały osoby bez kwalifikacji lub nieupoważnione.
 16. Gdy do konserwacji lub naprawy wyrobu użyto części innych niż oryginalne części wskazane i dostarczone przez Gwaranta.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu. Gwarant, jeżeli uzna reklamację za uzasadnioną, dokona naprawy lub wymiany wyrobu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wyrobu reklamowanego do Gwaranta, dokładając starań, aby okres załatwienia reklamacji skrócić do minimum.
 2. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub zaistnienia przyczyn niezależnych od gwaranta, gwarant zastrzega sobie prawo przedłużenia określonego terminu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane przez Nabywcę w punkcie zakupu wyrobu lub bezpośrednio u Gwaranta. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są tylko w wersji pisemnej ze szczegółowym opisem zaistniałej wady. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie kopii dowodu zakupu wyrobu oraz dostarczenie wyrobu do siedziby gwaranta.
 4. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji, zgłaszający ponosi koszty związane z ekspertyzą techniczną oraz ewentualnym dojazdem serwisu Gwaranta na miejsce rozpatrzenia reklamacji.

 V. Podstawowe zasady montażu wyrobów Gwaranta 

 1. Montaż wyrobów powinien być przeprowadzony wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i uprawnione, zgodnie z  obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami i normami, z wykorzystaniem właściwych narzędzi.
 2. Przy montażu armatury czerpalnej należy bezwzględnie stosować skuteczne filtry siatkowe (wskazane o  średnicy oczka ok. 0,1 mm) bezpośrednio przed urządzeniami, bądź na wejściu do ogólnej instalacji wodnej.
 3. Jeżeli urządzenie dla poprawnego działania posiada określony i wskazany na korpusie kierunek przepływu wody,  to podczas montażu należy go bezwzględnie zachować.
 4. Jeżeli urządzenie posiada odrębną instrukcję montażu, to należy zastosować się do wskazówek w niej  zawartych.
 5. Przed zamontowaniem armatury czerpalnej instalację należy dokładnie przepłukać.
 6. Próby ciśnieniowe szczelności instalacji należy wykonywać przed montażem urządzeń.
 7. Zawsze należy stosować połączenia rozłączne do montażu urządzeń podtynkowych.
  Podczas napraw gwarancyjnych przeprowadzanych przez Serwis Gwaranta w miejscu zainstalowania armatury, Nabywca musi zapewnić swobodny dostęp umożliwiający usunięcie usterki oraz demontaż i montaż urządzenia. Prace związane z zapewnieniem dostępu do baterii (np. usunięcie zabudów itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych, przez Użytkownika i na jego koszt. Niedopuszczalne jest trwałe zakrywanie urządzeń i ich połączeń rozłącznych betonem, zaprawą, glazurą i tym podobnymi materiałami budowlanymi.
  Brak swobodnego dostępu do armatury skutkuje odmową podjęcia czynności naprawczych.
 1. Zawsze należy montować armaturę odcinającą pojedyncze urządzenia lub ich grupę, aby można było przeprowadzić ich konserwację bez odcinania dopływu wody do całego węzła sanitarnego.
 2. Zawsze należy montować zawory zwrotne na instalacjach zasilających mieszacze ciepłej wody uzytkowej.
 3. Zawsze należy montować zawory zwrotne na podejściach instalacyjnych wody zimnej i gorącej do armatury czasowej.

 VI. Zasady pielęgnacji i konserwacji wyrobów

Powierzchnie chromowane są wrażliwe na środki czyszczące zawierające wapń, kwasy i czynniki ścierne. Powierzchnie te należy czyścić wodą z mydłem a następnie wytrzeć i wypolerować miękką ściereczką. Naloty powstałe z osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą octu.

VII.   Wyjaśnienie do używanych w Warunkach Gwarancji nazw podmiotów : 

 1. Gwarant :  Firma BD Koncept Sp.C. ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin,
  94 347 08 95, e-mail: info@bdkoncept.pl.
 2. Kupujący : firma lub osoba fizyczna dokonująca bezpośredniego zakupu u Gwaranta
 3. Nabywca : firma lub osoba będąca ostatecznym użytkownikiem wyrobu
 4. Sprzedawca : firm